Presidium in combinatie met Agendacommissie

Home > Presidium in combinatie met Agendacommissie

Presidium in combinatie met Agendacommissie

Taken

In mandaat namens de gemeenteraad voert het Presidium de volgende taken uit:

 • Algemene organisatorische en procedurele raadswerkzaamheden, voor zover niet toebedeeld aan een specifieke commissie of werkgroep.
 • Zicht houden op de activiteiten van de (overige) raadscommissies.
 • Dualisering/bestuurlijke vernieuwing:
  • verder invullen en versterken van de drie raadsfuncties (volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle);
  • veranderen/verbeteren van de bestuurscultuur (onder meer door middel van het regelmatig evalueren van de 'duale' praktijk).
 • Evalueren van het functioneren van de voorzitter van de raad.

Samenstelling van het Presidium

In het Presidium zijn alle fractievoorzitters vertegenwoordigd. In de commissie heeft elk lid één stem. Plaatsvervanging wordt door de desbetreffende fractie zelf geregeld.De vaste leden zijn:

 • De heer A. Kramer (CDA)
 • De heer P. Reitsma (FNP)
 • Mevrouw W.A. Scheepsma (GL)
 • Mevrouw D. Wagenaar (VVD)
 • Mevrouw E.M. Bruins Slot-Janmaat (PvdA)
 • De heer D.T. Hooijenga (ChristenUnie)
 • De heer E.F.H. Duursma (D66)

Adviseur:

 • De heer L.J. Gebben (voorzitter raad)

Secretaris:

 • De heer R.M. Koster (interimgriffier)

Voor de duur van 6 maanden (ingaande april 2018), zijn het Presidium en de Agendacommissie samengevoegd. Het gaat om een pilot.
De Agendacommissie heeft tot taak per raadsvergadering de agenda voor de gemeenteraad vast te stellen. Adviseur voor het onderdeel Agendacommissie is mevrouw H.M. van Gils (algemeen directeur/gemeentesecretaris).


Andere commissies