Griffie

Home > Wie is de raad? > Griffie

Griffie

Wat doet een griffier? from VIDEOLOKET on Vimeo.

De griffier

De griffier is in dienst van de raad en is de procesmanager van de raad. Hij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. De griffier levert als eerste adviseur, vanuit een strategisch kader en een wettelijke context, advies en bijstand aan de raad en raadscommissies. De griffier adviseert over raadsprocessen, plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar.

In Tytsjerksteradiel is Reinoud Koster de (interim)griffier. Hij geeft leiding aan de griffie die verder bestaat uit drie griffiemedewerkers: Anna Dam, Hinke Hoogland en Esther Annema-de Vries. Samen vormen zij de griffie.

Wat zijn de belangrijkste taken van de griffie?

  • de belangrijkste taak van de griffie is advisering en ondersteuning van de gemeenteraad en zijn raadscommissies door de voorbereiding en afhandeling van de politieke besluitvormingsprocessen.
  • secretariaat van de raad, raadscommissies, presidium;
  • logistieke voorbereiding, uitvoering en nazorg van raadsvergaderingen;
  • advies en ondersteuning bij initiatieven, interpellaties, moties en amendementen van raadsleden;
  • communicatie / voorlichting van en naar de raad;
  • ondersteunen van de raad bij gezamenlijke activiteiten als hoorzittingen, gesprekrondes met burgers en werkbezoeken;
  • secretariaat van de rekenkamercommissie.

Contact

Voor informatie en vragen met betrekking tot de gemeenteraad kunt u met ons contact opnemen:

Algemeen e-mailadres: griffie@t-diel.nl
(Interim)Griffier Reinoud Koster, telefoon: (0511) 460 508, e-mail: rkoster@t-diel.nl
Griffiemedewerkster Hinke Hoogland, telefoon: (0511) 460 509, e-mail: hhoogland@t-diel.nl
Griffiemedewerkster Anna Dam, telefoon (0511) 460 932, e-mail: adam@t-diel.nl